Privacy en cookiebeleid op de website van www.kiwanisherentals.be

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid.

Algemeen

Deze  Privacyverklaring  regelt de  verwerking van uw persoonsgegevens als een  onderdeel van  het   gebruik  van  onze   website  (www.kiwanisherentals.be) en de  diensten  die  daarmee verband houden. Deze  verwerkingen worden steeds uitgevoerd door  Kiwanis Herentals als verwerkingsverantwoordelijke,  gevestigd  te 2200  Herentals, St.-Magdalenastraat  27  met ondernemingsnummer BE 0525.799.584.

 

Het  beschermen van  persoonsgegevens van  klanten  en  bezoekers is erg  belangrijk voor Kiwanis Herentals. Daarom stellen  we alles  in het  werk om  deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de  General Data  Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. In hoofde van de  persoonsgegevens die  wij verwerken op onze  website (www.coppaclassic.be) zal Kiwanis Herentals steeds optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

 

Meer  concreet zal Kiwanis Herentals de  persoonsgegeven steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan  noodzakelijk voor  het  doel  of om deze persoonsgegevens langer dan  nodig te bewaren. Tot slot neemt Kiwanis Herentals de passende technische en organistatorische maatregelen die een  passende beveiliging waarborgen zodat de persoonsgegevens worden beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Voor  meer   informatie  kan   u  zich  steeds  wenden  tot Kiwanis Herentals op kiwanisherentals@telenet.be.

 

Deze Privacyverklaring  was laatst  bijgewerkt op 09/01/2020. Kiwanis Herentals behoudt zich het  recht  om  deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken aan te passen. Het  zal  de bezoekers hier ook steeds van op de  hoogte brengen.

 

Persoonsgegevens 
De verwerking van persoonsgegevens definiëren wij als een  bewerking of een  geheel van bewerkingen met  betrekking tot persoonsgegevens of een  geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door  middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikkingstellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen  of vernietigen van gegevens.     Conform de  huidige regelgeving verstaan we onder persoonsgegevens alle informatie over een  geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt  beschouwd een  natuurlijke persoon die direct  of indirect  kan worden geïdentificeerd, met  name aan de  hand  van een identificator zoals een  naam,  een identificatienummer, locatiegegevens, een  online  identificator of van een  of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele  of sociale  identiteit van die natuurlijke persoon.

 

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres of emailadres, maar  tevens valt hier uw IPadres onder.

 

Waarom  verwerken wij uw persoonsgegevens?

Kiwanis Herentals zal uw persoonsgegevens verwerken voor de  volgende doeleinden:

 

Verwerkingsdoeleinden                                           Rechtsgrond

Verwerken  van uw vraag  via het contactformulier, per mail, telefonisch of via social media

Gerechtvaardigd belang

Direct marketing doeleinden om u te kunnen voorzien  van individuele communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze  geselecteerde partners.

Gerechtvaardigd belang

Klantenbeheer

Uitvoering  van een overeenkomst

 

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet op een  identificeerbare manier  bezorgen aan derden, tenzij dit wettelijk vereist  is of tenzij u hiervoor  uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

 

Kiwanis Herentals weerhoudt zich het recht  om de  persoonsgegevens te anonimiseren en bijgevolg zo over te maken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de  marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat  te organiseren.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden alleen  verwerkt  zolang  als dit nodig is voor de  doeleinden omschreven in deze Privacyverklaring  of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. In dat  geval  zullen wij het nodige doen om de verwerking van uw persoonsgegevens  zo snel mogelijk  stop  te zetten.

  

Welke rechten kan u als betrokkene uitoefenen?

U heeft  als betrokkene het recht  op inzage  tot alle persoonsgegevens die Kiwanis Herentals over u verwerkt.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming bent u steeds in de  mogelijkheid om deze toestemming in te trekken. Dit kan door  ons te contacteren op  info@coppaclassic.be.

U heeft  als betrokkene het recht  om te vragen dat  uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de  doeleinden van deze Privacyverklaring  of als u uw toestemming voor de  verwerking intrekt.  Dit recht  kan echter niet worden uitgeoefend als Kiwanis Herentals door  een andere wettelijke bepaling gehouden is deze persoonsgegevens verder te verwerken.

ls u de  bovenstaande rechten van de  betrokkene wilt uitoefenen of als u verder nog vragen zou hebben kan u steeds contact opnemen met  ons op  . Wanneer ocht  u niet tevreden zijn met  de behandeling van uw verzoek  kan u steeds klacht in dienen bij de  bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit in België.  Voor meer  informatie kan u steeds terecht op

 4

 

Cookies
Onze  website (www.kiwanisherentals.be) maakt  gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze  informatie doet uw bezoek aan de  site sneller  en efficiënter verlopen. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking  van de  website garanderen. De cookies worden voornamelijk gebruikt voor het bijhouden van uw sessie  en om uw ervaring  op onze  website te verbeteren.

 

Verder zal onze  website gebruik maken van tracking  cookies die uw surfgedrag analyseert zodat wij u kunnen informeren over activiteiten van Kiwanis Herentals die u mogelijks interessant vindt. Deze  analyse  zal gebeuren met  behulp van Google Analytics. Deze verwerking van uw persoonsgegevens zal louter plaatsvinden nadat u hiervoor  uw toestemming hebt gegeven. U bent steeds in de mogelijkheid om uw toestemming hierover in te trekken.

   

Welke cookies gebruiken we op www.kiwanisherentals.be? Kiwanis Herentals maakt  gebruik van verschillende soorten cookies. Meer informatie over de eigenschappen van de  verschillende cookies kan u vinden  in volgende tabel:

 

Persoons

Verwerkingsdoel

Naam

Type

Rechtmatig

Bewaar

gegevens

     

heid

termijn

 

IPadres, browser ID, loggegevens

Google Analytics: bijhouden van statistieken over de website

_ga

 

_gat

 

_gid

NietFunctioneel

Toestemming

2 jaar

IPadres

Onthoud of cookies wel of niet geaccepteerd zijn.

CONSENT

Functioneel

Toestemming

20 jaar